Kulturális folyóirat és portál

Folyóirat

Várad 2019/8

A Várad folyóirat 2019/8 számának vezércikkében Szűcs László főszer­kesztő a klímaváltozásról ír; ver­set közöl Rumi Enikő, And­rei Zbir­nea, Müller Dezső, Cson­tos Márta, Deb­rec­zeny György; prózát pub­likál Horváth Il­dikó, Sztaskó Ri­chard, Co­va­ciu Nor­bert, Dinók Zoltán, Pi­li­zo­ta Szand­ra. Az Esszé ro­vat­ban La­ka­tos Fle­isz Ka­ta­lin Fénykép egy sváb pa­rasztházról c. írása ol­vas­ható, a Társa­da­lom ro­vat­ban foly­tatódik Alföldi Imre regényes önéle­traj­zi krónikája, ugyan­itt Nagy Mihály Zoltán történészt Vig Eme­se fag­gat­ja Márton Áron le­hall­gatási jegyzőköny­ve­iről. A Kultúra ro­vat­ban Dáni­e­lisz End­re Sin­ka István költőre emléke­zik, Tóth Haj­nal Nagyávard krónikájától az első tel­jes Ady-éle­traj­zig címmel közöl írást. A Kri­ti­ka ro­vat­ban Szilágyi Aladár Po­mogáts Béla Kihívások c. kötetéről érte­ke­zik, Sza­mos Ma­ri­ann Rocken­ba­u­er Zoltán Csinsz­ka, a hal­ha­tat­lan c. kötetéről ír, Be­retvás Gábor pe­dig Szász At­ti­la Apró mesék c. zsáner­filmjéről.

20201111_124754

Copyright © 2024 Várad Kulturális Folyóirat

made by balu