Kulturális folyóirat és portál

Folyóirat

2019/5

A Várad folyóirat 2019/5 számának vezércikkét Szűcs László jegy­zi Kínlódj­fal­va intő példája címmel; ver­set pub­likál Ka­bai Lóránt, Molnár Zsolt, Ady András, Al­bert-Lőrincz Márton; prózával je­lent­ke­zik Illés Renáta, Sztaskó Ri­chard, Dinók Zoltán, Fábián Ju­dit. A Esszé ro­vat­ban kettős ri­port ol­vas­ható: Far­kas An­tal Kínlódja­fal­va 1976 című írása, és an­nak mai “vála­sza”, Szilágyi Aladár Kínlódj­fal­va 1914-2015. Élt 101 évet című ri­port­ja. A Kultúra ro­vat­ban in­terjú ol­vas­ható Kiss Törék Il­dikóval, a Kiss Stúdió Szánház ve­zetőjével, a Kri­ti­ka ro­vat­ban Si­mon Ju­dit a Szig­li­ge­ti Színház Ca­tul­lus c. előadását méltat­ja, Biró Árpád Le­ven­te Se­lyem Zsu­zsa Moszkvában esik c. kötetéről érte­ke­zik, Be­retvás Gábor Goda Krisz­ti­na BÚÉK című új játékfilmjét méltat­ja, Nagy Or­so­lya pe­dig Pe­ter Far­relly Green book c. filmjét.

Varad05 5 2019 borito

Copyright © 2022 Várad Kulturális Folyóirat

made by balu