Kulturális folyóirat és portál

Folyóirat

Várad 2018/8

A Várad folyóirat au­gusz­tu­si számának vezércikkében Szűcs László a (pót)érettségizőkről ír; az iro­da­lom ro­vat­ban ver­set közöl Molnár Zsolt, Ga­gyi Esz­ter, Ady András, Got­ha Róbert Milán, Müller Dezső; prózát pub­likál: Szom­ba­ti István, Ba­rok Márk, Pin­tea László. A Társa­da­lom ro­vat­ban foly­tatódik Alföldi Imre regényes önéle­traj­zi krónikája, Kupán Árpád Ka­zin­czy Fe­renc és a ma­gyar sza­badkőművesség kap­cso­latáról érte­ke­zik, Péter I. Zoltán pe­dig az egy­ko­ri váradi Park Szállóról. A Kultúra ro­vat­ban Tóth Haj­nal és Fried Noémi Luj­za a fotóművészek nagyváradi találkozójáról ír össze­fog­lalót. Kri­ti­ka ezúttal Günter Kun­ert A vélet­len ar­cheológiája c. művéről, Zsidó Fe­renc Hu­szonnégy c. regényéről, és a váradi színház Egy sze­re­lem három éjszakája c. előadásáról szüle­tett. A Törzs­asz­tal­ban a Boka Lászlóval készült beszélgetés szer­ke­sze­tett válto­za­ta ol­vas­ható.

Varad08borito.indd

Copyright © 2023 Várad Kulturális Folyóirat

made by balu