Kulturális folyóirat és portál

Folyóirat

Várad 2018/6

A számot Szűcs László Anna néni dühe című pub­li­cisz­tikája ve­ze­ti be. Az iro­dal­mi ro­vatában a PKE-vel közösen szer­ve­zett Tabéry-no­vel­lapályázat leg­jobb írásait ol­vas­hatják, Co­va­ciu Nor­bert, Pa­ta­ki Anett, Gárdos Bíbor, Tankó And­rea és Ze­le­na Dor­ina Lil­la rövid­prózáit. Ver­set Gálla Edit, Bozóky Balázs, Kiss Dávid és László Gyopár közöl. A Művészet ro­vat­ban Ungvári Zrínyi Kata elem­zi az In­Si­tu2 – Kortárs Művésze­ti Bi­ennálé (Te­mesvár, Sep­si­szentgyörgy) anyagát.

A Társa­da­lom ro­vat­ban foly­tatódik Alföldi Imre Tej­fog­gal kőbe című memoárso­ro­za­ta, míg Az adatvéde­lem európai útvesztőjében címmel Fried Noémi Luj­za fog­lal­ja össze az aktuális téma tud­ni­valóit. Tóth Haj­nal Bori da­lok a Moszkvában címmel készített kon­cert előtti beszélgetést Péter­fy Bori éne­kesnővel a Kultúra ro­vat­ban. Ugyan­ott Péter I. Zoltán Ady egyet­len színpa­di művének be­mu­tatójáról érte­ke­zik. Har­madik részével be­fe­jeződik Boka László A lírai disszo­nan­cia mo­men­tu­mai. Ba­bits és Kosz­tolányi Arany-képe – száz év távlatából című ta­nulmányának közlése. Nagy Or­so­lya Al­ter­natív te­rek­ben A rossz árnyék címmel számol be Je­les András film­ren­dező nagyváradi közönségtalálkozójáról, majd elem­zi is a fil­met. A Kri­ti­ka ro­vat­ban Si­mon Ju­dit Ka­kuk Mar­ci, nem ke­ve­sebb, nem több címmel ír Gothár Péter váradi ren­dezéséről, míg Be­retvás Gábor Álmokból van a valóság címmel Ta­ron Lex­ton Fel­li­ni nyomában című filmhét méltat­ja. Szűcs László Sza­bad­ver­sek apával című anya­ga a fel­vidéki Fel­l­in­ger Károly két verskötetét ajánlja, míg a Vissz­hang ro­vat Kupán Árpád Pon­tosítások a sza­badkőműve­sek múze­u­ma ügyében című vi­ta­anyagát közli. A lap­szám kap­ható a váradi lapáru­soknál, az Illyés Gyu­la köny­ves­bolt­ban, a Lib­ris An­ti­qua köny­vesnél, az Ady End­re Emlékmúze­um­ban, il­let­ve Ko­lozsváron az Idea Könyvtérben.

Varad06borito.indd

Copyright © 2024 Várad Kulturális Folyóirat

made by balu