Kulturális folyóirat és portál

Folyóirat

Várad 2018/7

Várad folyóirat júli­u­si számának vezércikkében Szűcs László búcsúzik Fábián Sándortól. Az Iro­da­lom ro­vat tar­tal­ma: az Élő Vára­do­sok Zu­dor-per­for­man­sza, Zu­dor János ver­sei, Gon­dos Mária Mag­dol­na al­ter­natív be­ve­zetője Zu­dor János kötetéhez, va­la­mint An­tal Balázs elemzése Zu­dor: Romániából jöttem c. kötetéről. A Társa­da­lom ro­vat­ban Alföldi Imre regényes krónikája foly­tatódik, Fried Noémi Luj­za a (Majd­nem) el­fe­le­dett vára­di­akról ír. A Kultúra ro­vat­ban Tóth Haj­nal a Juhász Kata Társu­lat váradi előadásáról, va­la­mint a Bob és Bobék Or­chestráról ír. A Kri­ti­ka ro­vat­ban Tóth Gábor a sze­ge­di szim­fo­ni­ku­sok váradi előadásáról, Be­retvás Gábor pe­dig az Örök tél c. filmről közöl méltatást. A Törzs­asz­tal ro­vat közli a Vass Ti­bor­ral foly­ta­tott beszélgetés szer­kesz­tett válto­zatát, az In me­mo­riam ro­vat­ban Fábián Sándor búcsúztatása ol­vas­ható.

Varad07borito.indd

Copyright © 2022 Várad Kulturális Folyóirat

made by balu