Kulturális folyóirat és portál

Folyóirat

2019/4

A Várad folyóirat 2019/4 számában ver­set közöl Tóth Zsófia, Fel­l­in­ger Károly, Szen­te B. Le­ven­te, Fűri Mária, Nagy Ágnes Noémi, Oláh András, prózát pub­likál Mi­ko­la Eme­se, Szom­ba­ti István és Tamás Kincső. Ch­ristl Grel­ler ver­se­it Balázs Il­dikó tolmácsol­ja ma­gyar nyel­ven, Günter Kun­ert prózáját Benő Esz­ter fordítot­ta ma­gyar­ra. A Kultúra ro­vat­ban beszélgetés ol­vas­ható Balázs Imre József­fel, Péter I. Zoltán váradi helytürténeti írással je­lent­ke­zik. Mi­ko­la Eme­se Ecce ecle­sia címmel esszét közöl, a Társa­da­lom ro­vat­ban foly­tatódik Alföldi Imre regényes önéle­traj­zi írása. Kri­ti­ka a Bach Gold­berg-variációinak nagyváradi előadásáról, Vișniec ősbe­mu­tatójáról, va­la­mint az Os­car-gáláról ol­vas­ható.

Varad04 2019 borito

Copyright © 2022 Várad Kulturális Folyóirat

made by balu