Kulturális folyóirat és portál

Folyóirat

2019/3

Várad folyóirat 2019/3 számának vezércikkét Szűcs László főszer­kesztő jegy­zi, ver­set pub­likál Aczél Géza, Deb­rec­zeny György, Cson­tos Márta, Ga­gyi Ju­dit Esz­ter, Kulcsár Ed­mond, B.Mihály Csil­la, Rumi Enikő. Prózát közöl Li­vil­la Alba (Pi­li­zo­ta Szand­ra), Co­va­ciu Nor­bert, Sza­mos Ma­ri­ann; Sa­i­tos La­jos pe­dig afo­rizmákkal, naplójegy­ze­tek­kel je­lent­ke­zik. Az Ady 100 című ro­vat­ban Tóth Tünde és Péter I. Zoltán írásai ol­vas­hatók, a Társa­da­lom ro­vat­ban Fried Noémi Luj­za a nagyváradi faültetési prog­ramról érte­ke­zik, ugyan­ak­kor foly­tatódik Alföldi Imre regényes önéle­traj­zi krónikája. A Kri­ti­ka ro­vat­ban Si­mon Ju­dit a Ma­feszt színházfesz­tiválról ír, Nagy Or­so­lya Cint Ea­stwood A csempész c. filmjét, il­let­ve Dan Gil­roy Vel­vet Buzzsaw c. filmjét méltat­ja, Be­retvás Gábor pe­dig Papp Gábor Zsig­mond Kettévált ország c. do­ku­men­tum­filmjéről érte­ke­zik.

VaradBorito 03 2019

Copyright © 2022 Várad Kulturális Folyóirat

made by balu