Kulturális folyóirat és portál

Folyóirat

2019/2

A Várad folyóirat 2019/2 száma drámaközpontú: a lap­szám ge­rincét Ozsváth Zsu­zsa Délibáb In­ter­ci­ty – A ti­tok­ban végbe­ment csalódás c. drámája, va­la­mint Biró Árpád Le­ven­te Kallódás el­len c. drámája adja. A Társa­da­lom ro­vat­ban in­terjú ol­vas­ható Ilie Bo­lo­jan nagyváradi polgármes­ter­rel, foly­tatódik Alföldi Imre regényes önéle­traj­zi krónikája, Péter I. Zoltán pe­dig Gróf Széche­nyi Zsig­mond­ra emléke­zik. A Kri­ti­ka ro­vat­ban Si­mon Ju­dit az In­ter­fe­ren­ciákról ír, Bögözi At­ti­la Nagy Miklós Kund pub­li­cisz­ti­kakötetét méltat­ja, Nagy Or­so­lya pe­dig Ali Ab­ba­si Határ c. filmjéről érte­ke­zik.

Varad02borito

Copyright © 2022 Várad Kulturális Folyóirat

made by balu