Kulturális folyóirat és portál

2017. március 7 | Hírek

Anunţ de concurs pentru ocuparea 2 posturi vacante

Revista culturală Várad Oradea (410068 Oradea, Piaţa 1. Decembrie Nr. 12., C. I. F. 18415639, tel.: 0259/447–060, e-mail: varadlap@gmail.com) care funcţionează în subordinea Consiliului Judeţean Bihor

anunţă scoaterea la concurs a 2 (două) posturi vacante, pe perioadă nedeterminată:
1.) post de redactor IA din cadrul revistei Várad, funcţie executivă.

Termenul pentru depunerea actelor (CV, publicaţii, diplome etc.) pentru concurs este 24 03 2017 ora 16, la sediul Revistei culturale Várad Oradea (Oradea, Pţa 1 Decembrie nr. 12).

Concursul va avea loc la data de 27 03 2017 ora 10 la sediul instituţiei şi constă dintr-un interviu.

Rezultatul concursului se afişează la data de 27 03 2017 ora 15.

Contestaţii se pot depune până la data de 31 03 2017 ora 10.

Rezultatul final se afişează în data de 31 03 2017 ora 12.
Condiţii pentru ocuparea postului:

– studii superioare (avantaj studii de specialitate),

– cel puţin 5 ani experienţă în domeniul presei scrise,

– experienţă de redactare,

– cunoaşterea limbii române şi maghiare,

– abilităţi de comunicare,

– cunoştinţe de utilizare a calculatorului şi a programelor folosite în presă (Word, QuarkXPress etc.).
2.) post secretar tehnic de redacţie din cadrul revistei Várad, tipul concursului: funcţie executivă.

Termenul pentru depunerea actelor (CV, publicaţii, diplome etc.) pentru concurs este 24 03 2017 ora 16, la sediul Revistei culturale Várad Oradea (Oradea, Pţa 1 Decembrie nr. 12).

Concursul va avea loc la data de 27 03 2017 ora 11 la sediul instituţiei şi constă dintr-un interviu.

Rezultatul concursului se afişează la data de 27 03 21017 ora 15.

Contestaţii se pot depune până la data de 31 03 2017 ora 10.

Rezultatul final se afişează în data de 31 03 2017 ora 12.
Condiţii pentru ocuparea postului:

– studii superioare (avantaj studii de specialitate),

– cel puţin 3 ani experienţă în domeniul presei scrise,

– experienţă de redactare,

– cunoaşterea limbii române şi maghiare,

– abilităţi de comunicare,

– cunoştinţe de utilizare a calculatorului şi a programelor folosite în presă (Word, QuarkXPress etc.).

• Pentru înscrierea la concurs la amândouă posturi candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului Revistei culturale Várad Oradea;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;

c) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor, respectiv ale altor acte care atestă efectuarea specializării;

d) adeverinţă care atestă vechimea în specialitate (redactare, respectiv secretariat tehnic de redacţie);

e) cazier judiciar;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g) curriculum vitae;

h) pentru postul de redactor IA lista de publicaţii şi maxim zece (10) publicaţii
• Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Amândouă posturi pot fi ocupate de persoane care îndeplinesc următoarele condiţii:

a) au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunosc limba română, scris şi vorbit;

c) au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) au capacitate deplină de exerciţiu;

e) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie;

f) îndeplinesc condiţiile de studii şi de vechime;

g) nu au fost condamnate definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie; acestea le-ar face incompatibile cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul revistei sau prin telefon: 0259/447–060, 0725/944–956 sau e-mail: varadlap@gmail.com.

Persoană de contact Szűcs László, tel.: 0725/944–956.
Oradea, la 01 03 2017
Szűcs László

director general – manager

Copyright © 2020 Várad Kulturális Folyóirat

made by balu